Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Realizované zakázky

Seznam všech realizací najdete v sekci Ke stažení -> Ročenky.


112,502 jedinců obojživelníků a plazů. Tak tolik zvířat se podařilo naší firmě přenést z území v blízkosti elektrárny Temelín do náhradních lokalit v rámci projektu záchranných transferů v letech 2015–2017. Rozsah tohoto projektu nemá obdoby ani u nás ani ve světě a je tak příkladem nalezení...
NaturaServis zajišťovala pro Mestké lesy v Bratislave transfery zvláště chráněných živočichů, zejm. plazů, obojživelníků a vodních měkkýšů v souvislosti s projektem odbahnění Vydrických nádrží. Instalovala dočasnou odchytovou bariéru v délce 1.500 metrů, vč. odchytových nádob, které byly...
Náhradní biotop pro zvl. chráněné druhy zejm. obojživelníků a plazů byl vybudován dle podmínek Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy na bývalém nákladovém nádraží Žižkov. NaturaServis dle těchto podmínek vytvořila celou mozaiku biotopů, která umožní dlouhodobé přežívání a...
NaturaServis vytvořila projekt revitalizace slepého ramene řeky Moravy (Gríbel) v obci Suchohrad ve Slovenské republice. Projekt vznikl na základě podrobných biologických průzkumů unikátního mokřadního biotopu, který se nachází přímo v centru obce. Průzkumy potvrdili mimo jiné existenci 9...
Zoo Praha je obohacena o novou "Biotopovou expozici ropuch a ještěrek". Nové biotopy - tůňky a suchou zídku - pro oba druhy (ještěrku zelenou a ropuchu zelenou) lze nalézt hned za "velemlokáriem".  NaturaServis je vybudovala s cílem představit návštěvníkům zoo biotopové nároky obou druhů a...
Společnost NaturaServis s.r.o. se v rámci svých osvětových programů podílí i na podpoře projektu školní družiny „Veselí psičkovia“ při ZŠ s MŠ Gaštanová v Žilině. Tento ekologicko-kynologický kroužek zážitkovou formou směřuje malé milovníky přírody především k respektu k živočichům a jejich...
Za účasti místní veřejnosti instalovala Naturaservis s.r.o. další dočasnou bariéru chránící obojživelníky před vstupem do vozovky, tentokrát v lokalitě „U tří rybníků“ v Písku. Naše firma poskytla materiál pro stavbu zábran a provedla odborné zaškolení místních dobrovolníků, které...
V červnu 2014 se nám podařilo dokončit velký a po technické stránce složitý projekt - doplnit rozsáhlou zahradu v Praze o vodní prvky: potok s nuceným oběhem a soustavu lesních jezírek s kapacitní filtrací. Zahrada je atypická svou velkou rozlohou i položením v členitém terénu. Množství druhů...
V květnu 2014 jsme zoologické zahradě v Szégedu (Maďarsko) dodali deponační nádrže pro chov zmijí menších (konkrétně poddruhu Vipera ursinii rakosiensis) - hadů, jimž ještě v nedávných letech hrozilo na území Maďarska vyhynutí. Dodané nádrže jsme zároveň i nainstalovali a příslušně vybavili...
Dne 26. 4. 2014 uspořádala společnost NaturaServis s.r.o. pod záštitou radního za životní prostředí a zemědělství Ing. Jana Tippnera a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem „Den otevřených dveří v PP Na Plachtě“. Program osvětové akce byl tvořen dvěma komentovanými prohlídkami lokality...
Dne 2.10.2013 jsme úspěšně ukončili zakázku pro Zoo Praha - zoologické zahradě jsme předali zcela novou expozici ve dvojvoliéře pro plazy vytvořenou podle vlastního návrhu.      Nové biotopy jsou určeny jen pro naše druhy plazů, zejména zmije, užovky a různé druhy ještěrek...
V září 2013 jsme instalovali trvalou bariéru systému NaturaServis v délce 470 m u vodoteče Čertůvka. Trvalá bariéra bude bránit vniknutí obojživelníků a ostatních druhů živočichů na dálnici D11 (v blízkosti Hradce Králové). Jedná se o 2m dlouhé plechové dílce, které jsou pevně...
Cílem NaturaServis s.r.o. bylo obnovit mokřadní plochu, která by vhodným způsobem navazovala na biotopy položené níže na vodoteči, ale nebránila by hospodářskému využívání ostatní plochy. Obnovením mokřadu vznikla plocha, kterou využívají zejména obojživelníci jako své rozmnožovací, pobytové i...
Rekonstrukce části nábřežní zdi nad Moravským jezem, který je situován na řece Orlici v Hradci Králové, byla realizována v roce 2013. Připravované stavební práce zasáhly i stanoviště zvláště chráněných druhů organismů, které se nacházejí na území Evropsky významné lokality Orlice a Labe...
V roce 2013 (stejně jako v minulých letech) jsme instalovali celkem 565 m dočasných odchytových bariér na ochranu obojživelníků proti vstupu na silnici vedoucí podél přehrady Souš.       Všechny odchytové nádoby a lapoly byly dvakrát denně kontrolovány a čištěny proškolenou obsluhou...
NaturaServis s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze realizuje projekt zaměřený na vývoj a testování technických zařízení - deponačních nádrží -  pro dočasnou deponaci chráněných druhů rostlin a živočichů. Tento projekt je financován Technologickou agenturou ČR. ...
Společnost NaturaServis s.r.o. vybudovala dvě tůně pro posílení populace obojživelníků v lokalitě Štěnec. V této  lokalitě se prakticky nenacházela stabilní volná hladina.  Vybudované tůně nyní slouží jako rozmnožovací stanoviště pro obojživelníky a také jako napajedlo pro různou zvěř. Ke...
Stavba 514 Lahovice - Slivenec je součástí silničního okruhu kolem Prahy. Společně se stavbami 513 Vestec - Lahovice, 512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec a úsekem 515 Slivenec - Třebonice vytváří jihozápadní část celého okruhu, který propojil dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno). ...

D8 - obnova mokřadu

31. července 2012
V červenci 2012 jsme dokončili projekt obnovy mokřadu přiléhajícího k dálnici D8. V rámci této  realizace byly vybudovány 2 velké tůně splňující parametry rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (vydaného pro Ředitelství silnic a dálnic ČR). Dále jsme vybudovali trvalou bariéru bránící...
Dne 14.4.2012 jsme zorganizovali na základě poptávky Královéhradeckého kraje jednodenní osvětově výchovnou akci v  přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové - "Den otevřených dveří Na Plachtě".      Již od 7 hodin jsme instalovali ukázky systému bariér na ochranu obojživelníků a...
V roce 2011 jsme zpracovali pro společnost GEODIS návrh opatření jako podklad pro plán společných zařízení v rámci chystaných pozemkových úprav.       Opatření pro obec byla navržena tak, aby zvyšovala biologickou hodnotu a rozmanitost daného území. Mnohá navržená opatření mohou...
Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR jsme v roce 2009 realizovali batrachologický a herpetologický průzkum na lokalitě Plachta v Hradci Králové.        Plachta je unikátní lokalitou: území bývalého vojenského cvičáku přímo v intravilánu města bylo po dlouhou dobu silně ovlivněno...
Koncem léta 2009 jsme ukončili biologický průzkum ústí Berounky v Radotíně. Důvodem bylo získat potřebné znalosti o fauně, floře a vegetaci tohoto území v dostatečném předstihu před realizací investičního záměru - vybudování přístavu sloužícího k obsluze sportovních a rybářských lodí.     ...
Na jaře 2009 jsme vybudovali nové biotopy pro obojživelníky v katastrálním území Bohunice (Jihočeský kraj).       Vytvořili jsme na třech místech soustavu tůní, které mají odlišné rozměry, hloubku a míru zastínění. Při jejich budování jsme zachovali porosty sítiny i ostřic. Tyto nové...
V letech 2004 až 2008 jsme realizovali velký projekt na ochranu populací obojživelníků a plazů ohrožených stavebními pracemi při výstavbě dálnice D-11 z Poděbrad do Hradce Králové. Realizaci záchranných opatření uložil Ředitelství silnic a dálnic (investorovi stavby) svým rozhodnutím ministr...
V srpnu 2008 jsme ukončili projekt na ochranu populací obojživelníků a plazů ohrožených provozem na  D-11 na lokalitě Kozí hůra (nedaleko obce Dobšice).  Celkový pohled na trvalou bariéru ve směru na Prahu Bariéra je zhotovena z  TRAPLASTu, materiálu získaného recyklací plastů všech možných...
V roce 2004 jsme s našimi spolupracovníky vytvořili a realizovali projekt na záchranu populací listonoha jarního (Lepidurus apus), který patří mezi kriticky ohrožené druhy bezobratlých dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., příloha III. Jeho populace byly ohroženy stavebními pracemi při výstavbě...