Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Herpetologická stanice v Hradci Králové

Herpetologickou stanici v Hradci Králové založila NaturaServis s.r.o. v roce 2004 jako zařízení pro dočasnou držbu plazů a obojživelníků mimo jejich původní stanoviště (zpravidla ohrožená hospodářskou nebo jinou činností). Herpetologická stanice je zaměřena především na chov a rozmnožování plazů a obojživelníků v rámci svých programů:
 
Program záchranných deponací
 
Podle nároků jednotlivých druhů obojživelníků a plazů byly vytvořeny nové deponační nádrže různých typů (pro dočasnou držbu = deponace). Do těchto nádrží jsou umísťováni obojživelníci a plazi (popř. jiní drobní živočichové) z ohrožených lokalit v přírodě.  V deponačních nádržích pak jsou drženi do doby, než je možné je vrátit na původní stanoviště nebo jsou vypuštěni na náhradní lokalitu. Deponace v Herpetologické stanici již byla úspěšně provedena  s druhy: Triturus alpestris, T. carnifex, T. cristatus, T.dobrogicus, T. helveticus, T. vulgaris, Pelobates fuscus, Bombina variegata, Bufo bufo, B. calamita, B. viridis, Rana esculenta, R. lessonae, R. ridibunda, Lacerta agilis, Anguis fragilis, Coronella austriaca, Natrix natrix
 
Program záchranných transferů a reintrodukcí
 
Přenos obojživelníků a plazů z ohrožených míst do deponačních nádrží,  poté znovuvysazení do přírody za účelem posílení zdevastovaných nebo již vymizelých populací na místa současného nebo historicky známého výskytu. Tento program byl úspěšně realizován u druhů: Triturus alpestris, T. cristatus, T. helveticus, T. vulgaris,  Bombina variegata, Pelobates fuscus, Bufo bufo, B. calamita, B. viridis, Rana esculenta, Lacerta agilis, Natrix natrix, Natrix tessellata
 
Program dlouhodobého chovu a rozmnožování
 
V Herpetologické stanici byly vytvořeny ideální podmínky pro dlouhodobý chov a rozmnožování jednotlivých   druhů obojživelníků a plazů tak, aby bylo možné podle této metodiky přistupovat k řízeným  odchovům potřebným pro reintrodukce. Chované obojživelníky a plazy testujeme na chytridiomykózu. Pomocí umělých odchovů, při kterých nedochází k úhynům jako ve volné přírodě (zejm. vlivem predátorů nebo vyschnutím lokalit, kde se vyskytují obojživelníci) a následnou reintrodukcí je pak možné posilovat přírodní populace.
Provedeno u: Triturus  cristatus (Sokolov), Triturus carnifex (Tasovice), Triturus dobrogicus (Lanžhot), Triturus helveticus (Hraničná, Počátky, Kostelní, Krásná), Triturus montandoni (Karlova Studánka), Bombina variegata (Domažlicko), Bufo calamita (Dříteč, Bukovina).
 
Osvětová a výchovná činnost
 
  • přednášky pro školy všech stupňů s ukázkami herpetofauny přímo na místě;
  • organizování besed pro širokou veřejnost v objektech Herpetologické stanice;
  • odborné prezentace pro odborníky z ČR a zahraničí;
  • pořádání exkurzí na význačné herpetologické lokality pro naše i zahraniční zájemce;
  • ukázky možností ochrany přírody pro jednotlivce i kolektivy;
  • prezentace činnosti ČSOP.
 
Mezinárodní spolupráce
 
Spolupracujeme s herpetology ze SRN, Rakouska, Itálie a Velké Británie. Na objednávku saského ministerstva životního prostředí jsme realizovali záchranný program „Fadenmolchprojekt“, jehož cílem byla ochrana kriticky ohroženého druhu Triturus helveticus. Spolkový úřad pro ochranu přírody v Bonnu si u nás objednal realizaci projektu repatriace užovky podplamaté Natrix tessellata na Labi v Míšni. Na objednávku francouzské firmy BOUYGUES, jsme zajišťovali ochranu pro obojživelníky a raky. Úzce jsme spolupracovali s Evropským centrem CARAPAX v Itálii (ochrana želv). Pravidelně jsme zváni a zúčastňujeme se mezinárodních kongresů a konferencí v zahraničí, kde seznamujeme přítomné s výsledky naší práce. S naší stanicí a jejím ochranářským programem mělo  možnost se seznámit několik zahraničních delegací ze SRN, Rakouska, Itálie, Austrálie, Velké Británie i z Evropské komise.