Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Obec Kostelec u Kyjova - návrh opatření ke zvýšení biodiverzity

31. října 2011
V roce 2011 jsme zpracovali pro společnost GEODIS návrh opatření jako podklad pro plán společných zařízení v rámci chystaných pozemkových úprav. 

    

Opatření pro obec byla navržena tak, aby zvyšovala biologickou hodnotu a rozmanitost daného území. Mnohá navržená opatření mohou plnit i protipovodňovou ochranu, například zvýšením retenční schopnosti celého daného území. Jedná se vesměs o drobná opatření bez velkých finančních nároků, která ale zásadním způsobem napomůžou udržet a posílit biodiverzitu daného území a zároveň zajistí účinnou protipovodňovou ochranu. Svažité okolí obce Kostelec je velmi náchylné k částečnému nebo velkému zaplavování části obce. Cílem našeho návrhu bylo spojit protipovodňovou ochranu se zvýšením diverzity prostředí, která vede ke zvýšení biodiverzity daného území a tedy ke zvýšení biologické hodnoty této oblasti. V okolí obce, zejména v její severní části je dostatek vhodných ploch pro realizaci navrhovaných opatření. Tyto plochy nejsou hospodářsky využívány a nedošlo by tedy k výraznému záboru zemědělské půdy, ale naopak k její ochraně.