Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Záchranný přenos mlžů na Orlici v Hradci Králové

20. srpna 2013
Rekonstrukce části nábřežní zdi nad Moravským jezem, který je situován na řece Orlici v Hradci Králové, byla realizována v roce 2013. Připravované stavební práce zasáhly i stanoviště zvláště chráněných druhů organismů, které se nacházejí na území Evropsky významné lokality Orlice a Labe (CZ0524049). Hranice této oblasti procházejí příbřežní zónou řeky Orlice tedy i staveništěm.

     

Před samotnou rekonstrukcí byla snížena hladina řeky o cca 0,5 m. Tímto snížením došlo k částečnému obnažení říčního dna. V příbřežní zóně tak byla znemožněna migrace mlžů za ustupující vodní hladinou, a to především z důvodu členitého profilu dna, přítomnosti kamenů nebo dalších antropogenních překážek. Na základě objednávky zadavatele zde byl tedy proveden záchranný transfer mlžů z uvedeného stavebního prostoru a z dotčené části toku, která nakonec dosahovala až k dalšímu vzdutí řeky Orlice výše po toku.

Během prováděných prací bylo v samotném stavebním prostoru nalezeno 19 jedinců 4 druhů mlžů, a to: velevrub malířský (Unio pictorum; KO/-), velevrub nadmutý (Unio tumidus; -/VU), škeblička plochá (Pseudanodonta complanata), škeble říční (Anodonta anatina). Při transferu mlžů z pramice v úseku od Moravského mostu po vzdutí Orlice na Slezském předměstí bylo přemístěno celkem 132 jedinců blíže neurčených druhů škeblí a velevrubů.