Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

D8 - obnova mokřadu

31. července 2012
V červenci 2012 jsme dokončili projekt obnovy mokřadu přiléhajícího k dálnici D8. V rámci této  realizace byly vybudovány 2 velké tůně splňující parametry rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (vydaného pro Ředitelství silnic a dálnic ČR). Dále jsme vybudovali trvalou bariéru bránící vniknutí obojživelníků a plazů na místní komunikaci v délce 293 m a suchou zídku jako pobytové a rozmnožovací stanoviště plazů – vše dle návrhu zpracovaného NaturaServis s.r.o. a projednaného s Ministerstvem životního prostředí.

     

Již na jaře 2012 bylo provedeno opatření k posílení populací ohrožených druhů obojživelníků a plazů, konkrétně v březnu byly odchyceny druhy kuňka obecná a čolek obecný, v dubnu pak jedinci ještěrky obecné. Tyto druhy byly deponovány (obojživelníci po dobu 120 dnů, plazi po dobu 90 dnů) na Herpetologické stanici v Hradci Králové v deponačních nádržích. Všechny druhy se úspěšně rozmnožily. Reintrodukce všech tří druhů proběhla v červenci 2012.

Dále bylo území, v němž byly terénní práce realizovány, zbaveno veškerého tuhého komunálního odpadu: byl odtěžen odpad z vody – mokřadů a tůní, stejně tak i z břehů tůní a blízkého okolí. Odpad byl odvezen na řízenou skládku netoxických odpadů.