Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Monitoring pražského silničního okruhu, stavba 514

30. listopadu 2012
Stavba 514 Lahovice - Slivenec je součástí silničního okruhu kolem Prahy. Společně se stavbami 513 Vestec - Lahovice, 512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec a úsekem 515 Slivenec - Třebonice vytváří jihozápadní část celého okruhu, který propojil dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno).

   

NaturaServis s.r.o. obnovila po ukončení zkušebního provozu v červnu roku 2012 sledování vybraných ochranářsky významných skupin organismů v okolí úseku 514 Lahovice - Slivenec. Byly provedeny práce zaměřené především na identifikaci habitatů významných z hlediska výskytu ohrožených druhů rostlin, obojživelníků a plazů, ptáků i savců.

Na zájmovém území bylo zaznamenáno 320 druhů vyšších cévnatých rostlin (především druhy luční, lesní a nitrofilní), zaznamenán byl 1 zvláště chráněný druh. Celkem 16 druhů je zahrnuto do červeného seznamu ČR, nejvýznamnějšími druhy jsou medovník meduňkolistý (Mellitis melissophyllum) a čistec německý (Stachys germanica). V bezprostředním okolí stavby 514 je však území silně ruderalizované, ovlivněné nejen intenzivním obhospodařováním polí, ale i vlastní stavbou čtyřproudé silnice. Na narušených plochách se šíří ruderální a segetální druhy. Dochází zde k invazi trnovníku akátu (Robinia pseudacacia) a zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis). Podél Berounky se šíří netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatka japonská (Reynoutria japonica).

Včetně historických nálezů bylo v úseku stavby 514 zaznamenáno celkem 9 zástupců místní herpetofauny, kteří jsou zařazeni mezi ohrožené druhy dle vyhlášky 395/1992 Sb. Jednalo se o 4 druhy obojživelníků (Rana ridibunda, Rana esculenta, Bufo bufo, Salamandra salamndra) a 5 druhů plazů (Lacerta agilis, Anguis fragilis, Natrix natrix, Coronella austriaca, Natrix tessellata). V průběhu provedených prací bylo zároveň zaznamenáno celkem 48 druhů ptáků, z toho 16 druhů bylo zařazeno mezi druhy ohrožené dle vyhlášky 395/1992 Sb. nebo červeného seznamu, jeden druh navíc zařazen mezi druhy přílohy I směrnice o ptácích. Dále byly pomocí odchytu do sklapovacích pastí zaznamenány nejméně 4 druhy místní savců (sestupně): Apodemus sp., Microtus arvalis, Clethrionomys glareolus a Crocidura suaveolens. Předchozí teriologický průzkum provedený v úseku stavby 514 poukázal na výskyt dalších čtyř zástupců hmyzožravců (Erinaceus sp., Sorex araneus, Sorex minutus, Talpa europaea) a minimálně dalších 10 druhů „velkých savců“ (Sciurus vulgaris, Ondatra zibethicus, Vulpes vulpes, Meles meles, Mustela erminea, Mustela vison, Martes sp., Sus scrofa, Capreolus capreolus, Ovis musimon).
Další sledování vývoje druhového zastoupení a průběžný montoring populací zájmových skupin organismů vyskytujících se v okolí pražského okruhu - stavba 514 - bude prováděn i v následujících vegetačních sezónách.