Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Nové tůně pro Lesy České republiky - Štěnec

31. prosince 2012
Společnost NaturaServis s.r.o. vybudovala dvě tůně pro posílení populace obojživelníků v lokalitě Štěnec. V této  lokalitě se prakticky nenacházela stabilní volná hladina.  Vybudované tůně nyní slouží jako rozmnožovací stanoviště pro obojživelníky a také jako napajedlo pro různou zvěř.

Ke zbudování tůní by byla použita drobná pásová mechanizace, minibar Nagáno o hmotnosti 2,7t, která nevyžaduje vybudování ani úpravu příjezdové cesty. Sklony tůní byly vytvořeně jako pozvolné, vytěžená zemina byla rozprostřena v bezprostřední blízkosti tůní. Byl z ní vytvořen drobný, upravený val, aby při drobném vylití vodoteče nebyly tůně zaplaveny a zaneseny sedimentem.
Realizace tůní zcela zásadním způsobem napomohla posílení místních populací obojživelníků, ale i dalších drobných živočichů, zejména bezobratlých. Plocha nyní rovněž slouží jako napajedlo pro zvěř.