Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Projekt na záchranu listonoha jarního (Lepidurus apus) na dálnici D11

31. října 2004
V roce 2004 jsme s našimi spolupracovníky vytvořili a realizovali projekt na záchranu populací listonoha jarního (Lepidurus apus), který patří mezi kriticky ohrožené druhy bezobratlých dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., příloha III. Jeho populace byly ohroženy stavebními pracemi při výstavbě dálnice D-11 z Poděbrad do Hradce Králové. Realizaci záchranných opatření uložil investorovi stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR - svým rozhodnutím ministr životního prostředí.

     

Záchranná opatření se týkala i dalších živočišných druhů (žábronožky – Anostrata spp.) a rovněž i rostlinných druhů (Caricion gracilis, Alopecurion pratensis,aj.), žijících spolu s listonohem ve stejných biotopech. Realizací našeho projektu jsme zajistili udržení populací listonoha jarního, dalších bezobratlých a také ohrožených druhů rostlin v této lokalitě. Podle našich informací se jedná o první úspěšný transfer listonoha jarního v České republice. Všechna uvedená záchranná opatření byla provedena pod dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Tím byly úspěšně splněny všechny podmínky v rozhodnutí ministra životního prostředí.